• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก มีคุณสมบัติอย่างไร โดย แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก มีคุณสมบัติอย่างไร          ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก เป็นตลับลูกปืนที่ทนทานมีคุณสมบัติพิเศษและมีความสามารถในการรับแรงรอบตัวที่จะสามารถใช้งานได้ความเร็วรอบสูงตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ และมีความง่ายในการประกอบติดตั้งใช้งาน          ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก จะนิยมถูกนำไปใช้งานต่างๆ อย่างค่อนข้างหลากเหมาะสำหรับกับงานที่มีลักษณะที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกได้ถูกออกแบบออกมาหลายแบบและขนาด รวมไปถึงตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบพิเศษอื่นๆ เช่น          – ตลับลูกปืนไฮบริด          – ตลับลูกปืนเคลือบฉนวน          – ตลับลูกปืนทนความร้อนสูง […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES